Jongseon You/Gum Nebula

photographer: Jongseon You, Orion 10″ F4.8 Cooled350D 1600 x 7~9min x 15,
Date: 13. Jan 2007. Site:Yang Pyung, South Korea